Website in curs de actualizare

Catedra matematica si stiintele naturii

Barsan Daniela Irina - gr I - matematica

Pop Andreea - gr I - matematica

Bunu Iulian - gr I - matematica

Demeter Greta - gr I - biologie

Breban Mircea - gr I - informatica- matematica

Cotet Rodica - gr I - chimie

Bulbura Rodica Cristina - gr -I - fizica